تبلیغات
انجمن های علمی - پژوهشی پایتخت نجوم ایران-مراغه - انجمن فیزیک
پژوهش و تحقیق مبنای علم و دانش

اهداف انجمن
شناسایی افراد با استعداد در زمینه فیزیک

افزلیش اطلاعات علمی از طریق مقالات موجود در وبلاگ

وسوالات هفتگی در زمینه فیزیک


      :شما میتانید از طریق افراد زیر با انجمن فیزیک ارتباط برقرار کنید
    (امیرحسین پیرضیائی(رئیس انجمن
    (محمد باقری(معاون اول
    (علی محرمی(معاون دوم
 
آخرین مطالب